Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) là gì?

Mục tiêu của VNSI là làm nổi bật các thực tiễn tốt nhất về phát triển bền vững hiện đang được thực hiện giữa các công ty đại chúng tại Việt Nam, tăng cường thúc đẩy thực thi phát triển bền vững bởi các công ty niêm yết và tạo sản phẩm đầu tư trên thị trường

Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) là chỉ số giá được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) với thành phần là các cổ phiếu của công ty có điểm phát triển bền vững tốt nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thuộc VN100. VN100 là rổ chỉ số gồm 100 công ty niêm yết lớn nhất trên HOSE theo tiêu chí về thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và vốn hóa.

Mục tiêu của VNSI là làm nổi bật các thực tiễn tốt nhất về phát triển bền vững hiện đang được thực hiện giữa các công ty đại chúng tại Việt Nam, tăng cường thúc đẩy thực thi phát triển bền vững bởi các công ty niêm yết và tạo sản phẩm đầu tư trên thị trường. VNSI cũng là công cụ tham khảo hoặc để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm đầu tư như ETF và phái sinh chỉ số trong tương lai.

Quy trình xây dựng và quản lý VNSI

VNSI được xây dựng và vận hành bởi HOSE, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và sự hỗ trợ đánh giá độc lập từ IFC và PwC Việt Nam.

Quy trình xây dựng và quản lý VNSI gồm các bước sau:

 • Xem xét tham số tính toán: hàng quý
 • Xem xét thành phần chỉ số: tháng 7 hàng năm
 • Lọc các cổ phiếu thuộc VN100 không thuộc các ngành nghề thuộc danh sách không mang tính bền vững theo Quy tắc xây dựng và Quản lý bộ chỉ số HOSE-Index.
 • Đánh giá điểm phát triển bền vững của các cổ phiếu còn lại theo ba khía cạnh: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G).
 • Chọn 20 cổ phiếu có điểm phát triển bền vững cao nhất để thành lập VNSI
 • Công bố danh sách thành phần VNSI
 • Tính toán giá trị chỉ số VNSI theo thời gian thực 5 giây/lần

Các khía cạnh và tiêu chí đánh giá điểm phát triển bền vững

Để đánh giá điểm phát triển bền vững của các cổ phiếu, VNSI sử dụng một bộ tiêu chí gồm 34 câu hỏi, được chia thành ba khía cạnh: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G). Các câu hỏi này được tham khảo từ các tiêu chuẩn quốc tế và tiên tiến về báo cáo phát triển bền vững, như GRI, SASB, IIRC, TCFD và ISO 26000.

Các khía cạnh và tiêu chí đánh giá điểm phát triển bền vững của VNSI được trình bày trong bảng sau:

Khía cạnhTiêu chíTrọng số
Môi trường (E)
 • Chính sách và chiến lược về môi trường
 • Quản lý tài nguyên và năng lượng
 • Quản lý chất thải và phát thải
 • Quản lý rủi ro về môi trường
 • Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
30%
Xã hội (S)
 • Chính sách và chiến lược về xã hội.
 • Quản lý nhân sự.
 • Quản lý an toàn và sức khỏe lao động.
 • Quản lý an ninh và bảo mật dữ liệu.
 • Quản lý chuỗi cung ứng.
 • Quan hệ cộng đồng
30%
Quản trị (G)
 • Chính sách và chiến lược về quản trị.
 • Cấu trúc quản trị công ty.
 • Đạo đức kinh doanh.
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 • Báo cáo tài chính minh bạch.
 • Báo cáo phát triển bền vững
4


Mai Văn Hải 16 tháng 12, 2023
Chia sẻ bài này
Lưu trữ