Thuật ngữ tổng quan

Thuật ngữ tổng quan

Các chủ đề giúp người dùng hiểu về kiến trúc hệ thống, hiểu về các thuật ngữ tổng quan trong phần mềm quản trị doanh nghiệp

Người phụ trách Mai Văn Hải
Cập nhật Lần cuối 26/01/2024
Thành viên 1
Chưa có sẵn bài học nào.