Tiêu chuẩn ESG

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 5, 2024/

Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững trong chuỗi cung ứng. Các tiêu chuẩn này tập trung vào ba khía cạnh chính: tác động môi trường, trách nhiệm xã hội…

Tháng Bảy 5, 2024/

Tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá trách nhiệm và hiệu suất của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan khác ngày càng coi trọng tính minh…

Tháng Bảy 5, 2024/

Để tối ưu hóa hiệu suất ESG, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau: đo lường tác động ESG, thiết lập mục tiêu cụ thể, lập roadmap thực hiện, giám sát tiến độ và báo cáo minh bạch. Bằng cách theo dõi các…

Tháng Bảy 5, 2024/

Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đang nổi lên như một tiêu chuẩn quan trọng đối với các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Các tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ để đánh giá hiệu suất bền vững của…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG